[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

دفتر نخستوزیر

شماره عمومی: ۶۶۷۳

شماره خصوصی: -----

جزوهدان: -----

پرونده: ۲۳

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: ----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: -----

نوشتن تاریخ: ----- ماه:-----

تاریخ پاکنویس: ----- ماه: -----

تاریخ ثبت: [مهر] ۱۰ تیر ۱۳۲۶

 

استانداری استان دوم

رونوشت تلگرام ۲۳۳ – ۲۹ اردیبهشت واصل از شاهی بامضای عده ای از اهالی راجع بشکایت از عملیات رئیس کارخانه شاهی بضمیمه ارسال میگردد. دستور فرمائید بموضوع رسیدگی و نتیجه را فوری اعلام و اگر مطالب مذکور صحت دارد در رفع محظور اقدام نمایند.

رئیس کل دفتر نخستوزیر.

 

[یادداشتهای دستنویس بالای صفحه:] ۴ /۵

[یادداشت دستنویس سمت راست ۱:] رونوشت تلگراف تهیه شد. [امضاء:] [ناخوانا] [تاریخ:] ۹ تیر ۱۳۲۶

[یادداشت دستنویس زیر صفحه:] داوودی

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]