[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۲۳۸۹۱

شماره خصوصی:-----

جزوهدان: -----

پرونده: -۳۳--

 

[آرم]

دفتر نخستوزیر

 

نوع پیشنویس: ------

موضوع پیشنویس: -----

پیوست: یک برگ

پاکنویسکننده: ملک

 

تاریخ نوشتن: ----- ماه: ----- تاریخ پاکنویس: ۲ اسفندماه تاریخ ثبت: ۶ اسفندماه [۱۳۲۲]

 

وزارت کشور

وزارت دادگستری

رونوشت تلگراف حشمتاله توفیق و چند نفر دیگر از دامغان راجع بشکایت از موسویان بزاز و پسرش برای اقدام تعقیب و صدور دستور رسیدگی بضمیمه فرستاده میشود.

[امضاء] ۱ اسفندماه ۱۳۲۲

 

[یادداشت حاشیه نامه:] رونوشت تهیه شود آقای هوشیار- ۶ اسفند

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]