[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی:-----

شماره خصوصی: -----

جزوهدان: ۸

پرونده: -----

 

[آرم]

دفتر نخستوزیر

 

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیش‎نویس: -----

پیوست: -----

پاکنویسکننده: ملک

 

تاریخ نوشتن: ----- ماه: ---- تاریخ پاکنویس ۶ خرداد ماه [۱۳۲۳] تاریخ ثبت: ---- ماه: -----

 

وزارت جنگ

عین نامه آقای سید رؤف [رئوف] مظفری راجع بشکایت از عملیات آقای سرهنگ عاطفی کارمند دارائی ارتش بوده فرستاده شد دستور فرمائید نسبت باین اظهارات رسیدگی و اقدام لازم بعمل آورد.

نتیجه را ضمن اعاده عین نامه اطلاع دهید.

نخستوزیر

[امضاء] ۴ خرداد [۱۳۲۳]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]