[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۴۸۱۷

شماره خصوصی: -----

جزوه دان: -----

پرونده: ۱۹

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

پیوست: -----

پاکنویسکننده: ملک

 

تاریخ نوشتن: ----- تاریخ پاکنویس: ۱۵ خرداد ماه تاریخ ثبت: ۱۷ خرداد ماه ۱۳۳۳

 

وزارت جنگ

وزارت کشور

رونوشت تلگراف شماره ۵۷ - ۴ خرداد ماه ۱۳۳۳ [محمدعلی عودی] از آباده راجع بشکایت از سرهنگ امانپور فرماندار آنجا مستقیماً به آن وزارتخانه فرستاده شده است [ناخوانا] در اینباب اقدام لازم بعمل آورده و نتیجه را اطلاع دهید.

[امضاء]

۱۱ خرداد ماه [۱۳۳۳]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]