[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخستوزیر

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: ۹۷

جزوه دان: -----

پرونده: ۴

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: -----

تاریخ نوشتن: ----- ماه: ---- تاریخ پاکنویس: ٢١ ماه: ---- تاریخ ثبت: ۲۳ فروردین ماه ۱۳۲۳

محرمانه

 

وزارت کشور

تلگرافی از آباده بامضای مرتضی و رضا کوثر و عده دیگر بتاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۲۲ رسیده و از طرز رفتار و عملیات مردم نسبت بفرقه بهائیها در دهات [صحرای] چغاد و بهمن و اقلید شکایت نمودهاند رونوشت تلگراف نیز بوزارت کشور فرستاده شده دستور فرمایند جریان امر و چگونگی را از فرمانداری محل استعلام و نتیجه را اشعار دارند. نخستوزیر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]