[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

انجمن تبلیغات اسلامی

خیابان شاه‌آباد

پست: صندوق ۱۵۳

تلگراف: تبلیغ اسلام

شمارۀ: ۴۵۱۶/ ۱۰ ک

تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۲۴

 

ریاست محترم مجلس شورای ملّی، جناب آقای نخست وزیر، ریاست محترم شهربانی، ریاست محترم ژاندارمری

به طوری که نمایندهٴ این انجمن از راور کرمان اطّلاع می‌دهد، سه نفر مبلّغ بهائی به آن‌جا وارد شده، مشغول تبلیغات گمراه کننده گردیده و هیاهویی در این ناحیه برپا کرده‌اند. از طرفی به قرار مسموع برخی از اهالی با اشخاص مزبور مصادف شده و زد و خوردی کرده‌اند و بهائیان اطراف از موقع استفاده نموده، می‌خواهند موضوع را به نام کارمندان انجمن تبلیغات اسلامی تمام کنند تا از این راه پیشرفت‌های دینی که در ناحیهٴ مزبور شده، خنثیٰ گردد. ما تقاضای عاجلانه داریم که اوّلاً این اشخاص را که جز وسیلهٴ نفاق و تفرقه نیستند، از آن محلّ دور کرده و ثانیاً دستور دهند رسیدگی دقیق به عمل آید تا زد و خورد کنندگان معلوم شوند. زیرا به طوری که شیوهٴ این انجمن است و به تمام کارمندان خود دستور داده، هیچ‌وقت از مبارزهٴ عقلی و علمی متجاوز نخواهند شد و کار این انجمن و وابستگان آن در کشور تبلیغات با رویّهٴ متین و عاقلانه است و بس و از اعمالی که سبب تفرقهٴ اهالی کشور است، خودداری خواهند کرد. با تقدیم احترامات فائقه.

[امضاء]، [مهر: انجمن تبلیغات اسلامی، طهران، ...]

 

[پای ورقه، چاپ شده:] ما عقیده داریم که سعادت دنیا و آخرت در دین اسلام است که تمام دنیا باید مسلمان باشند که اسلام برای ادارۀ دنیای مادّی و معنوی کافی است که اسلام دین علم و تمدّن و دین دیروز و امروز و فرداست.

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۹۷۹۱، تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۲۴]

[حاشیهٴ ۲:] وزارت کشور، ۲۴ شهریور ۱۳۲۴

[حاشیهٴ ۳:] انتظامات، ۲۸ شهریور

[حاشیهٴ ۴:] شمارۀ ۲ /۳۴۳۱۴ – ۲۸ شهریور ۱۳۲۴

[حاشیهٴ ۵:] به ادارۀ سیاسی فرستاده شود.

[حاشیهٴ ۶:] شمارۀ ۱۵۱۸۹/ ن – ۲۹ شهریور ۱۳۲۴

[حاشیهٴ ۷:] شمارۀ ۷۳۷۳/ س – ۹ مهر

[حاشیهٴ ۸:] اقای انصاری، ۱۱ مهر

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]