[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

ریاست وزراء

 

یادداشت

بتاریخ:۲۰ آذر ماه ۱۳۱۶

 

گزارش

پرونده ضمیمه مربوطه به شکایات چند نفر از اهالی سیسان آذربایجان است و اقدام نهائی که بعمل آمده اینستکه بنا بود استاندار شرقی نسبت به عرایض آنها بازرسی و نتیجه را گزارش دهد و چون تأخیر در دادن گزارش رخ داده بود لهذا از طرف ریاست وزراء در تاریخ  ۳۰ آبان ماه ۱۳۱۶ از استاندار نامبرده نتیجه تحقیقات خواسته شده و هنوز گزارش نرسیده و رعایا تجدید عرضحال نمیداند نموده‌اند و چندان هم در رسیدن پاسخ نامه اخیر تأخیر نشده است که مطالبه جواب بشود لهذا عجالةً تا رسیدن گزارش استاندار اقدامی ندارد.

 

[یادداشت دستنویس در پائین نامه]

معهذا جواب مطالبه شود.

۲۱ آذر ماه ۱۳۱۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]