[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، فرمانداری زابل؛ شمارۀ: ۲۰۹؛ تاریخ: ۹فروردین ۱۳۲۳؛ محرمانه، مستقیم

 

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی

عطف [به] ۶۹۸۷/۶۱۹۰۳ – ۶بهمن ۱۳۲۲، به طوری که شمارۀ ۱۲۰ – ۹مهر ۱۳۲۲ به عرض رسیده، اهالی زابل به طور کلّی از ورود بهائی‌ها نگران و بدبین بوده و حتّیٰ در چندی قبل یک سلسله تظاهراتی از نام‌بردگان (بهائی‌ها) مشاهده شد که فوراً وسیلهٴ شهربانی جلوگیری و پروندهٴ مقدّماتی تکمیل و جهت تعقیب کیفری به دادسرای زابل احاله گردید. چون در قانون، مجازاتی برای این قبیل اشخاص پیش‌بینی نشده و هر چند هم وسیلهٴ دادگاه تعقیب شوند، چون تبلیغ جرم نبوده، متنبّه نشده و به عملیّات خودشان (تبلیغ) ادامه می‌دهند. مستدعی است در صورت تصویب مقرّر فرمایند دستور عمومی صادر تا برابر آن به وسیلهٴ دادگاه‌ها تعقیب شوند.

فرماندار زابل، خزیمه، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۱۰۵۸، تاریخ: ۱۴اردیبهشت ۱۳۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] سابقه، ۱۴اردیبهشت .

[حاشیهٴ ۳:] فعلاً باشد تا جواب گزارش که در این باب داده، برسد.

[حاشیهٴ ۴:] بایگانی.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]