[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت کشور

استانداری هفتم

 

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۲۳

شمارۀ: ۴۰۵

 

محرمانه

 

مقام محترم استانداری استان هفتم

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۲۹۲۹ – ۱۴  خرداد ۱۳۲۳، طبق بررسی که در اطراف آقایان متّحد، دواچی و مستقیمی ساعت‌ساز و دکتر بدری و گلشن به عمل آمده، نام‌بردگان معروف به بهائیت بوده و هستند و غالباً هم دارای محافل به نام محفل ضیافتی و تبلیغاتی و غیره می‌باشند و محافل مزبور هم به طور ثابت در یک محلّ معیّن تشکیل نمی‌شود و هر هفته در یکی از خانه‌های بهائی‌ها هست و راجع به این که اشخاص نام‌برده غالباً مسلمین را دعوت می‌نمایند، در این موضوع تظاهراتی از آنها دیده نشده است.

کفیل شهربانی شیراز، پاسیار ۱ قوامی

۳۴۲۲ – ۲۵ خرداد ۱۳۲۳

رونوشت در پیرو شمارۀ ۲۹۲۹ – ۱۴  خرداد ۱۳۲۳ برای استحضار به وزارت کشور تقدیم می‌شود.

به جای کفیل استانداری هفتم، [امضاء]

 

[ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۱۹۳۳۰، تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۲۳].

[دستنوشته ۱:] سیاسی، ۱۲ تیر ۱۳۲۳.

[دستنوشته ۲:] بایگانی شود، [امضاء]، ۱۰  تیر [۱۳۲۳]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]