[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

١٠ فروردین ١٣٩٢

 

بسمه تعالی

احتراماً پیرو دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧١٩٩٢١٠٠٩٢٢ صادره از شعبه اوّل دادگاه عمومی بخش کیاسر به اطلاع می‌رساند که در تاریخ ٢۶ مهرماه ١٣٩١ در حین کشت جو پائیزه در روستای ایول، اینجانبان امضاء کنندگان ذیل این برگه، سر زمین‌های کشاورزی خود حضور داشته و شاهد ناظر بر ایجاد مزاحمت و ممانعت کشت محصول از ناحیه دو نفر از اهالی روستای ایول به نام‌های آقای نادعلی فلاح‌پور و آقای سید جواد درخشان بوده‌ایم. دو نفر نامبرده در حالیکه صورت جلسه تنظیمی ما کشاورزان که در پاسگاه تلمادره در تاریخ ١۴ مهرماه ١٣٩١ انجام شده بود را در دست داشتند مانع و مزاحم از ادامه کار کشاورزی اینجانبان شدند. همگی ما جهت دادخواهی و رفع مزاحمت در همان صبح روز ٢۶ مهرماه ١٣٩١ نزد فرمانده محترم پاسگاه واقع در تلمادره حضور یافتیم. فرمانده محترم آقای نادعلی فلاحپور را به پاسگاه احضار نمودند که به همراه آقای رحمان لیالی در پاسگاه حاضر گردید و کل ماوقع توسط فرمانده محترم صورت جلسه شد تا به همراه شکایت تنظیمی اینجانبان تسلیم دادگاه محترم کیاسر شود و با رفع ممانعت و مزاحمت کار کشارزی ما ادامه یابد که متأسفانه پیگیری‌های مکرر ما به نتیجه نرسید.

لازم به ذکر است آقای فیض محمد احمدی از سنور و آقای زین‌علی وردی‌پور از عالی کلا با دستگاه تراکتور و آقای نقی احمدی سنوری بذرپاش نیز حضور داشته و شاهد و ناظر بر مزاحمت و ممانعت نامبردگان بوده

[امضاء کنندگان]

چنگیز جذبانی، مهرانگیز موفقی ایولی، فاطمه ثابتیان، اکبر موفقی، حسین صادقی، علی پیری، عارف درخشان، قوام‌الدین ثابتیان، سیدضیاء صادقی ایولی، [و چند نام ناخوانا]

[امضاء روی مُهر رسمی]

فتوکپی برابر اصل است

۵ / ١٢٠١٢١

[تمبر با مُهر باطل شد]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]