[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[بسم‌الله الرحمن الرحیم]

امضاء کنندگان ذیل چون خود را عندالله و عندالرسول حضرت محمد (ص) مسئول میدانیم به روز جزاء معتقدیم و هر مسلمان متعهدی خود را نزد باری تعالی مسئول میداند، چون اطلاع یافتیم که دو نفر از همکاران ما که کارمند پپسی کولا میباشند بر خلاف حقیقت علیه آقای یوسف سبحانی شهادت دروغ داده و نامبرده را متهم بقتل و آزار مسلمانان نموده لهذا بدینوسیله با سوگند بخداوند متعال و قرآن مجید شهادت میدهیم که شهادت شهود آلوده با غرض بوده و آقای یوسف سبحانی فردی است بی‌گناه و همواره حامی کارگران بوده و فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نمی‌گذاشته و چون در جمیع جریانات شاهد و ناظر بودیم ایشان مرتکب قتلی نشده است.

 

[بیش از چهل اسم و امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]