[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] ١٩دی١٣٦٠

[شماره:]١١٤٧٩

 

بسمه تعالی

سازمان غله کشور

[اطلاعیه و فرم از وزارت بازرگانی برای درخواست مسابقه ورودی جهت استخدام در سازمان غله کشور، یکی از ضوابط را متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور که در فرم مبنی بر مسلمان، کلیمی، مسیحی و زرتشتی است قرار داده است]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]