[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بتاریخ: ۱۶ اسفند ماه ۱۳۲۲

شماره: ۷۸۷۴

پیوست: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره سیاسی و گذرنامه

دایره: -----

 

محرمانه و فوری

وزارت پست و تلگراف

بازرس اعزامی بآباده رمزاً اطلاع میدهد که رئیس تلگراف محل که پنجسال است مامور آباده است بواسطه نفوذ محلی بمنظور ایجاد اختلافات در امر انتخابات بهائیها را تحریک میکند و اگر فوراً تغییر نکند بیم اختلال انتظام امور محلی میرود مراتب برای استحضار آن وزارت اعلام گردید که قدغن فرمائید تحقیقات بیشتری نسبت به شخص مذکور بعمل آورند.

وزیر کشور

 

[یادداشت دستنویس در پائین نامه]

و عندالاقتضاء اقدام لازم بعمل آورده نتیجه را مرقوم دارند.

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]