[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

رونوشت گزارش ادارۀ شهربانی قم

 

[تاریخ:] ۱۹ فروردین ۱۳۲۳

شمارۀ: ۳۴

 

ادارۀ محترم فرمانداری شهرستان قم

تعقیب شمارۀ ۳۱ – ۲۶ فروردین ۱۳۲۳ راجع به این چند نفر بهائی که به قم آمده‌اند با آقایان علما مذاکرات لازمه نموده و همه نوع وعده و اطمینان داده شده و از تبلیغات و جلسات آنها جلوگیری شده، باز مشاهده می‌شود مقداری اوراق از طرف جمعیّت طرف‌داران دین نوشته شده و به یکی از روزنامه‌فروش‌ها برای انتشار داده‌اند. برگ‌های مزبور بایگانی، اینک یک برگ آنها پیوست ارسال، به طوری که قبلاً هم نظریّه داده شده بود، توقّف این چند نفر بهائی در قم تولید فتنه و فساد می‌شود. کسب دستور می‌نماید که هر طور مقرّر فرمایند، اقدام شود.

رییس شهربانی قم، یاور فاطمی

رونوشت برابر با اصل است، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]