[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دوّم

[تاریخ: خرداد ۱۳۲۶]

[ شمارۀ: ۱۳۶۷۲؛]

 

تلگراف از تهران به ساری

 

حضرت آقای سمیعی، استاندار محترم استان دو

چون تأمین محصول کارخانجات شمال و ازدیاد آن مورد توجّه مخصوص جناب اشرف آقای نخست وزیر قرار گرفته است و هر قدر موجبات امنیّت در کارخانجات بیشتر فراهم گردد، به همان اندازه در وضعیّت اقتصادی مملکت و مخصوصاً تنزّل قیمت‌ها، بانک مؤثّر نیز واقع خواهد شد. متأسّفانه گزارشاتی که می‌رسد موجبات اخلال در امور فنّی کارخانجات شروع شده و تحریکات زیادی از ناحیهٴ اشخاص متنفّذ و ماجراجویان استفاده‌چی شروع شده است. در صورتی که بانک بهترین و پاک‌ترین مأمورین که در اختیار داشته است، به شمال اعزام داشته است و برای این جانب جای تأسّف است که مأمورین انتظامی دولتی توجّه کافی به مصالح آتیهٴ کشور معطوف نداشته و جلوگیری از تحریکات نمی‌کند. لزوماً مراتب به استحضار جناب‌عالی می‌رسد و تمنّی می‌کنم دستور مؤکّد در جلوگیری از کلیّهٴ اقدامات خلاف رویّهٴ شیخ جلال و اعظمی‌ها و وطن‌دوست و یزدانی بفرمایید. مراتب نیز به عرض جناب اشرف آقای نخست وزیر مبسوطاً رسیده است.

 

۱۳۶۷۲ بانک صنعتی و معدنی ایران،

مدیر کلّ، سلمان اسدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]