[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت داخله

ادارۀ: انتظامات

دائره: -----

 

بتاریخ: ۱۶ آبان ماه ۱۳۱۶

نمره: ۱۱۶۹۳- ۴۹۵۴۹

ضمیمه: -----

 

ریاستوزراء

عطفاً بامریه شماره ۱۱۱۵۱- ۱۰ آبان ۱۳۱۶ متضمّن عین عریضه عدّۀ از اهالی سیسان مستدعی است مقرر فرمایند بمعروضات شماره ۱۰۹۵۱- ۴۶۲۶۹ - ۸ آبان ۱۳۱۶ و شماره ۱۰۰۱۶- ۴۳۰۸۱ - ۲۶ مهرماه ۱۳۱۶ مراجعه نمایند.

از طرف وزیر داخله [امضاء]

 

[مهر: کابینه ریاست وزراء]

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۱۶

نمره: ۱۱۹۳۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]