[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] وقایع اتفاقیه – در ۴ صفحه

[تاریخ:] ۲۵ شوال المکرم ۱۲۶۸ [۲۱ مرداد ۱۲۳۱]

[شماره:] ۸۰

[صفحه:] ۴

 

... روز یکشنبه بیست و هشتم شهر شوالالمکرم که سرکار اقدس همایون شاهنشاهی بعزم شکار چند روُزه از قصر ییلاق نیاوران من اعمال شمیران دارالخلافه طهران تشریف فرمای شکارکاه [شکارگاه] بودند شش نفر از الواط و اشرار و اهل خیانت ببهانه عرضچی کری [عرضچی گری] و تظلّم برکاب اقدس همایون شاهنشاهی نزدیک شدند و بقصد آسیب وجود مسعود همایون دست بقَمَه و طپانچه زده اغلبی را بکار بردند ولیکن از آنجا که حفظ و حراست حضرت خداوندی جلّ شأنه و عمّ کرمه حرز وقایه وجود فایضالجود مبارکشان بود بحمدالله تعالی هیچیک از آلات و ادوات آنها کارکر [کارگر] نیامده و سوء فطرت و خُبث نیت آنها بخودشان راجع شده سه نفر آنها بدست آمده یک نفر بدست ملتزمین رکاب مستطاب در حضور همایون بسزای خود رسید و دو نفر دیکر [دیگر] کرفتار [گرفتار] شدند و سه نفر دیکر [دیگر] هم از قرار تقریر آن دو نفر که دستکیر [دستگیر] شدهاند در چاههای قنوات نیاوران خود را پنهان نمودهاند از بخت بلند اعلیحضرت پادشاهی بدست امده [آمده] بسزای خود خواهند رسید چونکه از برای اهالی ایران بلیّه بزرکیست [بزرگیست] مقرر فرمودند که فردای آنروز سلام عام شُده و شِلِیک توپ بعمل آید و اهالی این دولت علیه که در دربار همایون حاضر بودند هر یک بشکرانه سلامتی وجود مبارک بشادی و مسرّت پرداختند و وزرای دولتین بهیّتین انگلیس و روُس هم هر یک مراسله و تهنیت باولیای دولت علّیه نوشته و خود نیز مشرف حضور همایون اعلیحضرت پادشاهی شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]