[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] وقایع اتفاقیه

[تاریخ:] ۱۷ رمضان‌المبارک ۱۲۶۷ [۲۵ تیر ۱۲۳۰]

[شماره:] ۲۴

[صفحه:] ۱ و ۲

 

... لهذا اعلیحضرت پادشاهی بموجب دستخط همایون حکم به صاحب اختیار آذربایجان و بزرگ قشون آنجا فرمودند که مُفسدین و اشرار فوج مزبور را تنبیه و سیاستی سزاوار نمایند که عبرت کلّ قشون شود تا بعد ازین احدی هوس اینگونه جسارت ننماید این اوقات از قراریکه از آذربایجان خبر رسید بقدر صد و پنجاه نفر از اشرار آنها را که معلوم کردند که منشاء فساد و مصدر تقصیر بودند گرفته و سیاست بقانون نظام کرده هر یک را در خور خیانت و اندازه تقصیر تنبیه نمُوده چند نفری که بیشتر مصدر خیانت و باعث جنایت شده بودند بسزای خود رسیدند و تتمّه علی قدر مراتبهم نیز تنبیه نظامی کردیده [گردیده] بقیّه فوج در نوکری خود آسوده و برقرار کردیدند [گردیدند] و مشغُول خدمت میباشند و فوج ششم تبریزی با پنج دسته از فوج خاصه تبریزی نیز درین شرارت و یاغیکری [یاغیگری] داخل بودند ولکن چون بتلافی این تقصیر فوج ششم تبریزی در خراسان خوب خدمت کردند و پنج دسته فوج خاصه نیز در دعوای فرقه ضالّه بابیّه در خمسه بجان نثاری کوشیده بُودند لهذا سرکار اعلیحضرت پادشاهی از تقصیر فوج ششم و پنج دستۀ خاصه تبریزی بسبب خدمات آنها کذشت [گذشت] فرمودند که بسبب آن تقصیر از آنها مُؤآخذه نخواهد شُد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]