[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] تهران مصور

[تاریخ:] ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۶۱۱

 

اخطار به بهائیان

بطوریکه خبرنگار ما کسب اطلاع کرده است چون دولت در نظر دارد تشنجی در اوضاع وجود نیاید و بعلاوه در یک محیط آرام زمینه از هر جهت برای اصلاحات اساسی که مورد نظر شاهنشاه میباشد آماده و مهیا گردد بکلیه بهائیانی که در ورقه استخدامی خود مذهب خویش را بهائی اعلام داشتهاند اخطار نماید در صورتیکه حاضر شوند مذهب خود را مسلمان بنویسند و عملاً نیز پیرو آئین مقدس اسلام و تعالیم آسمانی آن باشند و اینموضوع نیز کاملاً باثبات برسد دولت از هرگونه اعمال قدرتی درباره آنها جلوگیری نماید.

بقرار اطلاع از پنج سال باین طرف بهائیهائی که در دستگاه دولت خدمت مینمایند در برگهای استخدامی خود علناً مذهب خود را بهائی اعلام داشته و از افشای مذهب خود نیز ابائی نداشتهاند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]