[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ستاره اسلام

[تاریخ:] ۲۷ دی ۱۳۳۷

[شماره:] ۲۴۰

 

تلویزیون ملی میشود

گفته میشود که چون برنامه کار «تلویزیون ایران» چندان رضایتبخش نبوده مخصوصا بازرگانان از جهت [ر] کلام و آگهی‌های تجارتی از طرز کار آن راضی نیستند و باضافه عده‌ای از افراد وابسته بمذاهب جدیدی در آن نفوذ پیدا کرده‌اند تمام این عوامل باعث عدم استقبال خوب مردم از تلویزیون شده است بنابراین در نظر است موسسه تلویزیون ملی گردد اختیار اداره آن بدست دولت افتد و چون این اقدام چندان دشوار نبوده فقط از جهت بهای زمینی آن فردی متضرر خواهد شد چه در نصب و بکار انداختن تلوویزیون [تلویزیون] اداره فنی جامعه ملل کمک مالی کرده است بنابراین با پرداخت بهای زمین موسسه بزودی این اقدام عملی خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]