[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سحر

[تاریخ:] ۳۰ خرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۶

[صفحه:] ۳

 

ما و دیگران

طهران - روزنامه نبرد ملت ضمن مصاحبهای که با آقای صفائی نماینده قزوین کردهاند از ایشان پرسیدهاند!

س – شنیده میشود که بهائیها برای انجام مقاصد پلید خویش مبلغی در حدود سی میلیون ریال پول خرج کردهاند آیا شما از ماجرا اطلاع دارید؟

آقای صفائی در جواب گفتهاند: اینجانب بطور تفصیل از این موضوع اطلاع ندارم ولی بطوریکه قرائن و شواهد نشان میدهد بهائیان پولهائی در راه انجام مقاصد خود خرج کردهاند و بهمین وسیله روزی نامههائی را در اختیار گرفته و علیه مسلمانان مجهز ساختهاند مانند روزی‌نامه‌های سحر و... که اولی صریحاً از این فرقه طرفداری کرده و دومی...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]