[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] سحر

[تاریخ:] ۱۳ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۷۸

 

حظیرةالقدس تخلیه میشود

بر خلاف شایعات مندرجه روزنامه‌ها پس از خاتمه کارهای فرمانداری نظامی محل حظیرةالقدس بصاحب آن مسترد خواهد شد حتی گفته شده است ممکن است دولت برای پرداخت مال‌الاجاره دو ساله آن تصمیمی اتخاذ نماید.

در گوشه شمال غربی محوطه حظیرةالقدس بکارخانه پپسی کولا که مربوط بمحافل بهائی است اجازه داده شده است آگهی بزرگی بصورت دو شیشه پپسی کولا نصب نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]