[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] سحر

[تاریخ:] ۲۳ خرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۵

 

مطبوعات خارجی و اوضاع ایران

در دو هفته اخیر مجلات و روزنامه‌های خارجی که بایران رسیده است حاوی مقالات و اخباری راجع بایران بوده است و در اغلب آنها حوادث اخیر ایران و تبلیغاتی که برای ایجاد اختلاف بمیان آورده شده مورد انتقاد قرار گرفته است و دولت ایران را از هرگونه پشتیبانی از اعمال حادی که ممکن است صورت بگیرد بر حذر داشته‌اند و تلگرافات زیادی از کشورهای مختلف نیز راجع باینموضوع بمقامات دولتی رسیده است گفته شده است بوسائلی این جریانات و تلگرافات بعرض حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی رسیده است. انتشار این مقالات و وصول این تلگرافها دولت را بخوبی متوجه اهمیت بین‌المللی موضوع نموده است.

آقای سردار فاخر حکمت رئیس مجلس شورایملی که با کمال شهامت در حفظ حیثیت مجلس و ملت ایران میکوشند در توضیحاتی که در جلسه خصوصی مجلس دادند نمایندگان افراطی مجلس را متوجه اهمیت سیاسی موضوع کرده و نگذاشتند بار دیگر مسائلی که احتیاجی بدخالت مجلس نداشت طرح شود آقای ارسلان خلعت‌بری نماینده مازندران در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورایملی بنحو شایسته‌ای موضوع را تجزیه و تحلیل نموده و از حیثیت و پرستیژ بین‌المللی ایران دفاع کردند.

گفته میشود دولت با نهایت هوشیاری مراقب احوال است و اجازه نداده است که بعناوین تبلیغات دینی مزاحمت برای هیچ یک از افراد ساکن ایران فراهم شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]