[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] پیک ایران

[تاریخ:] ۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۸۸

 

در جلسه فوقالعاده هیئت دولت

صبح روز سه شنبه نمایندگان مجلس اینجا و آنجا دور یکدیگر جمع شده بودند و از جرایانات روز صحبت میکردند و شوشتری و سید احمد صفائی و پیر راسته [پیراسته] و عمیدی نوری تعصب شدید خود را نسبت به دیانت اسلام برخ وکلا می‌کشیدند تا اینکه خبر آوردند آقایان باید بجلسه خصوصی بروند...

در جلسه خصوصی روز سه شنبه شوشتری اصرار داشت که آقایان صراحت لهجه داشته باشید... تصریح کنید فرقه بهائی و بهائیت...

ولی علم وزیر کشور در جواب شوشتری گفت مدلول بخشنامه صادره خود معرف فرقه مزبور است و از این گذشته مأمورین وزارت کشور کاملاً بوظائف خویش آشنا هستند.

سید احمد صفائی نماینده معمم قزوین نیز از پیغام حضرت آیتالله بروجردی سخن راند و تقاضا کرد که طی طرحی فرقه بهائی غیر قانونی اعلام شود.

ولی چون عدهای از نمایندگان گفتند این فرقه اصولاً غیرقانونی است و از طرفی آقای اعلم معتقد بود که این قسمت طبق قانون عمل میشود جریان بسکوت بر گذار شد.

نقشه دولت

بطوریکه خبرنگار پارلمانی ما تحقیق کرده است دامنه اقداماتی که برای مبارزه با این فرقه قرار بوده انجام شود بسیار وسیع و وکلای مجلس در همان جلسه در نظر داشتهاند که طرحهائی بامضاء چند تن از نمایندگان تقدیم مقام ریاست کنند و طی آن غیرقانونی نمودن فرقه بهائی و حتی خارج نمودن آنها را از تابعیت ایران تقاضا نمایند.

آقای صفائی طرح مزبور را در مجلس خوانده و «میگوید ۴ هر کس مسلمان است زیر این طرح را امضاء کند»

ولی بقرار اطلاع دولت که این جریانات را قبلاً مطلع بوده پیشدستی کرده و با صدور بخشنامه مزبور که طی آن همچنین گفته شده است «دخالت افراد و دستجاتی که دارای مسئولیت نیستند موجب اخلال نظم و امنیت خواهد شد» از وقوع جریانات غیر منتظره جلوگیری نموده است.

همچنین چون سرگرمی دولت بموضوع بهائیها بطور محسوس باعث وقفه در سایر امور و گامهای مؤثری که قرار بود برای مبارزه با فساد برداشته شود شده بود دولتیها مصلحت چنان دیدند که کار خود را یکسره نمایند.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]