[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] پست تهران

[تاریخ:] ۲۸ آبان

[شماره:] ۱۰۳۶

 

سرشماری و مذهب

رودسر – در هفته اخیر مامورین سرشماری حوزه لنگرود مواجه با امر جدیدی شدند بدین معنی که در موقع سرشماری چند نفر از کارمندان ادارات در قبال سئوال چه مذهبی دارید جواب میدهند مذهب بهائی.

مامورین سرشماری چون دستور ندارند که مذهب بهائی را در ورقه سرشماری بنویسند لذا مینویسند سایر مذاهب اما بهائیها باین عمل اعتراض نموده و مصرا تقاضا مینمایند که کلمه بهائی نوشته شود و چون مامورین ترتیب اثر نمیدهند لذا دسته جمعی طی تلگراف شهری بعمل مامورین اعتراض مینمایند و در نتیجه رئیس منطقه سرشماری جلسه‌ای با حضور آنان و مامورین در بخشداری تشکیل میدهد و حضورا ضمن تذکر موارد لازم یاد‌آوری مینماید که مذهب بهائی رسمیت ندارد بنابراین بهتر است که مذهب دیگری اعلام دارند اما بهائیها که در راس آنها رئیس یکی از ادارات مالی لنگرود است قانع نشده و جنجالی بپا میکنند ودر اجرای نظریه خود مستقیما پافشاری می‌نمایند. اینک اهالی منتظر هستند تا ببینند اداره سرشماری چه اقدامی در اینباره مینماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]