[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] پست تهران

[تاریخ:] ۱ تیر ۱۳۳۴

[شماره:] ۶۱۷

 

مجلس شورای ملّی

... ساعت ۹ و چهل و پنج دقیقه بامداد امروز جلسه علنی شواریملی بریاست آقای نورالدین امامی (نایب رئیس) تشکیل گردید.

(آقای علم وزیر کشور – آقای دکتر مهران وزیر فرهنگ – مهندس اشراقی وزیر پست و تلگراف و تلفن – آقای کاشانی کفیل وزارت اقتصاد ملی در جلسه حضور داشتند)

پس از قرائت اسامی غائبین و دیرآمدگان جلسه قبل از طرف مقام ریاست نسبت بصورت جلسه گذشته استفسار گردید....

برومند – تلگرافی است از اصفهان در مورد بهائیها تقدیم میکنم...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]