[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] منشور برادری

[تاریخ:] شنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۵۸ – ۸ ربیعالاول ۱۴۰۰

[شماره:] ۱۷ (دوره جدید)

[صفحه:] ۵

 

شهید نواب صفوی را بشناسیم (۴)

فدائیان اسلام از آغاز تا به امروز هدف: اسلام راستین...

تشیع يك مذهب انقلابی و مردمی است که همیشه مورد استقبال طبقات محروم اجتماع بوده است و طی قرون و اعصار این مردم و تودههای زحمتکش بودهاند که بار رسالت تشیع را بدوش کشیدهاند و این تشیع بوده است که با حرکتها و تلاشها و کوششهای خود فریاد طبقات محروم جامعه را به گوش تاریخ رسانده است بالاجبار طبق اصول و مبانی علمی هر اندازه مذهبی مردمی باشد بیشتر عقاید کوچه و بازار در آن اثر میگذارد. قمه زدن، قفل بستن که شما در کتاب شیعه‌گری بسخريه گرفتهاید مسئله ایستکه تشیع از توده متأثر شده و این نمایش اعتراض محرومانی است که در طی قرون میخواهد با خود شکنجه دادن هر گونه جباریت را نفی کنند (اگرچه شاید با ضوابط فقها مغایرت داشته باشد) اما توده عوام در طول تاریخ از کثرت ظلم عاصی شده است و این نوعی عصیان است شما اگر خود مردمی هستید چرا تقاضای نشست در دربار را مینمائید؟ چرا تاریخ علیمحمد باب را تکرار میکنید؟ میخواهید با روحانیت در کنار دربار ببحث و انتقاد بپردازند روحانیت بدربار معتقد نیست و از شاه متنفر است اما کارنامه شما در دادگستری در دوره بیست ساله مشخص است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]