[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:]  ۸ خرداد ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۱۸۷۸

 

امام: انتقاد غیر از توطئه است، انتقاد از امور سازنده است لکن، با توطئه و تضعیف جمهوری اسلامی مخالیم

...صحبت رئیس جمهور امریکا را ملاحظه کردید که ایشان از همه دنیا استمداد کردند برای اینکه این بهائی‌هائی که در ایران هستند و مظلوم هستند و جاسوس هم نیستند و جز مراسم مذهبی بکار دیگری اشتغال ندارند و ایران برای همین که آنها مراسم مذهبیشان را بجا میآورند ۲۲ نفرشان را محکوم به قتل کرده و ایشان از همه دنیا استمداد کرده که اینها جاسوس نیستند اینها مردمی هستند که دخالت در هیچکاری ندارند در دین انسان دوستی‌شان ...

اگر ایشان این مسائل را نمیگفت خوب گاهی افراد ساده احتمال میدادند که خوب اینها مردم ... فاسد است مردمی که بخودشان هستند و مشغول عبادتی که بنظر خودشان عبادت است مثلاً هستند و حال آنکه (اینطور نبودند؟) نبودند بعد از اینکه آقای ریگان گفتند شهادت دادند باینکه اینها جز مراسم مذهبی چیز دیگری ندارند باز هم ما می‌توانیم باور کنیم؟ از آنطرف وقتی که حزب توده را میگیرند شوروی صدایش بلند میشود که یکعده مردم بیگناهی که با جمهوری اسلامی هم موافق بودند پشتیبان بودند جمهوری اسلامی را اینها مثل دیگران همراهی کردند و حالا هم همینطور هستند و دولت ایران بی‌خودی آنها را گرفته و حبس کرده از آنطرف هم آقای ریگان میگوید بهائیان بیچاره‌ها مردم آرام و ساکتی که مشغول عبادت خودشان هستند مراسم مذهبی خودشان را بجا میآورند و ایران هم بخاطر همین که اینها اعتقادشان مخالف با اعتقاد آنها است آنها را گرفتند

اگر این‌ها جاسوس نیستند شما صدایتان درنمی‌آمد شما برای خاطر اینکه اینها دسته‌ای هستند که به نفع شما هستند والّا ما شما را می‌شناسیم، امریکا را می‌شناسیم که انسان دوستیش گل نکرده است که حالا برای خاطر ۲۲ نفر بهائی که در ایران بقول ایشان گرفتار شدند حالا انسان دوستی‌شان صدا کرده و فریاد کرده و به همه عالم متشبث شده که بفریاد اینها برسید. مردم شما رامی شناسند شمائی که عراق را وادار کردید که هرروز بسر کشور ما آن بیآورد که مغول نیاورد بسر کشور خودشان هم همینطور. عراق یکدسته از علمای بزرگ را مثل آقای آیت اله آقا سید یوسف که من او را می‌شناسم که چه مرد سالم و صحیحی است برای خاطر اتهام مرگ آیت اله حکیم با عده کثیری از بچه‌ها و بزرگ‌های فامیل را گرفتند شما اگر چنانچه انسان دوست بودید یک کلمه خوب بود اشارتاً بگوئید که چرا این کار را می‌کنید یک کلمه از [ناخوانا] دروغی شما اشکال کنند این کارها در ایران و عراق چه هست که شما می‌کنید شما دیدید که اینها چه کردند و رسیدید باینجا که پرونده‌های آنها را مطالعه کردید که میگوئید یا عیب میدانید.

اگر دلیلی ما نداشتیم باین که اینها جاسوس امریکا هستند جز طرفداری ریگان از آنها و دلیلی نداشتیم که حزب توده جاسوس هستند جز طرفداری شوروی از آنها کافی بود و چون ما بشما میگوئیم نه حزب توده را بواسطه حزب توده بودنش و نه بهائی را بواسطه بهائی بودنش، اینجا محاکم ما محاکمه کردند و حکم حبس دادند اینها مسائل دارند حزب توده خودشان آمدند همه حرفهایشان را زدند. سابقه دارند اینها - بهائی‌ها یک مذهب نیستند یک حزب هستند یک حزبی که در سابق انگلستان پشتیبانی آنها را میکرد و حالا هم آمریکا دارد پشتیبانی می‌کند اینها جاسوس هستند مثل آنها. اگر جاسوس نباشند که بسیاری از مردم دیگر هم هستند که انحراف عقیدتی دارند کمونیست هستند.

محاکم ما بعلت کمونیست بودن آنها و انحراف عقیده داشتن آنها را نگرفته و حبس کند حزب توده هم مادامی که توطئه نکرده بود مادام که اشتغال به توطئه‌اش زیاد نشده بود البته قطع [تحت] نظر بودند آنها. اینها چه می‌کنند سابقه داشتند مادامی که نزدیک شده بود توطئه‌شان بخیال خودشان بخیال فاسد خودشان که به ثمر برسد آنوقت پاسدارهای عزیز ما آنها را گرفتند و ان‌شاءالله بموقع خودش به جزای خودشان میرسند. مسئله اینست که طرفدار اینها شما آقای ریگان هستید و طرفدار آنها آقای قرض کن شوروی هست و این دلیل این است که اینها یک وضع خاصی دارند که اینها نفع بآنها میرسانند و آنها نفع باینها. نفع رساندن اینها غیر از این می‌تواند باشد که اخبار ما را به آنها میدهند جاسوسی کنند بین ملت ایران و دولت ایران و آنها.

این گرفتاریهائی است که کشور ما امروز دارد با این ابرقدرتها و با این منحرفین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:]  ۸ خرداد ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۱۸۷۸

 

نطق خمینی در ۲۸ می ۱۹۸۳ بمناسبت نیمه شعبان (حدود ۱۰ دقیقه)

...صحبت رئیس جمهور امریکا را ملاحظه کردید که ایشان از همه دنیا استمداد کردند برای اینکه این بهائی‌هائی که در ایران هستند و مظلوم هستند و جاسوس هم نیستند و جز مراسم مذهبی بکار دیگری اشتغال ندارند و ایران برای همین که آنها مراسم مذهبیشان را بجا میآورند ۲۲ نفرشان را محکوم به قتل کرده و ایشان از همه دنیا استمداد کرده که اینها جاسوس نیستند اینها مردمی هستند که دخالت در هیچکاری ندارند در دین انسان دوستی‌شان ...

اگر ایشان این مسائل را نمیگفت خوب گاهی افراد ساده احتمال میدادند که خوب اینها مردم ... فاسد است مردمی که بخودشان هستند و مشغول عبادتی که بنظر خودشان عبادت است مثلاً هستند و حال آنکه (اینطور نبودند؟) نبودند بعد از اینکه آقای ریگان گفتند شهادت دادند باینکه اینها جز مراسم مذهبی چیز دیگری ندارند باز هم ما می‌توانیم باور کنیم؟ از آنطرف وقتی که حزب توده را میگیرند شوروی صدایش بلند میشود که یکعده مردم بیگناهی که با جمهوری اسلامی هم موافق بودند پشتیبان بودند جمهوری اسلامی را اینها مثل دیگران همراهی کردند و حالا هم همینطور هستند و دولت ایران بی‌خودی آنها را گرفته و حبس کرده از آنطرف هم آقای ریگان میگوید بهائیان بیچاره‌ها مردم آرام و ساکتی که مشغول عبادت خودشان هستند مراسم مذهبی خودشان را بجا میآورند و ایران هم بخاطر همین که اینها اعتقادشان مخالف با اعتقاد آنها است آنها را گرفتند

اگر این‌ها جاسوس نیستند شما صدایتان درنمی‌آمد شما برای خاطر اینکه اینها دسته‌ای هستند که به نفع شما هستند والّا ما شما را می‌شناسیم، امریکا را می‌شناسیم که انسان دوستیش گل نکرده است که حالا برای خاطر ۲۲ نفر بهائی که در ایران بقول ایشان گرفتار شدند حالا انسان دوستی‌شان صدا کرده و فریاد کرده و به همه عالم متشبث شده که بفریاد اینها برسید. مردم شما رامی شناسند شمائی که عراق را وادار کردید که هرروز بسر کشور ما آن بیآورد که مغول نیاورد بسر کشور خودشان هم همینطور. عراق یکدسته از علمای بزرگ را مثل آقای آیت اله آقا سید یوسف که من او را می‌شناسم که چه مرد سالم و صحیحی است برای خاطر اتهام مرگ آیت اله حکیم با عده کثیری از بچه‌ها و بزرگ‌های فامیل را گرفتند شما اگر چنانچه انسان دوست بودید یک کلمه خوب بود اشارتاً بگوئید که چرا این کار را می‌کنید یک کلمه از [ناخوانا] دروغی شما اشکال کنند این کارها در ایران و عراق چه هست که شما می‌کنید شما دیدید که اینها چه کردند و رسیدید باینجا که پرونده‌های آنها را مطالعه کردید که میگوئید یا عیب میدانید.

اگر دلیلی ما نداشتیم باین که اینها جاسوس امریکا هستند جز طرفداری ریگان از آنها و دلیلی نداشتیم که حزب توده جاسوس هستند جز طرفداری شوروی از آنها کافی بود و چون ما بشما میگوئیم نه حزب توده را بواسطه حزب توده بودنش و نه بهائی را بواسطه بهائی بودنش، اینجا محاکم ما محاکمه کردند و حکم حبس دادند اینها مسائل دارند حزب توده خودشان آمدند همه حرفهایشان را زدند. سابقه دارند اینها - بهائی‌ها یک مذهب نیستند یک حزب هستند یک حزبی که در سابق انگلستان پشتیبانی آنها را میکرد و حالا هم آمریکا دارد پشتیبانی می‌کند اینها جاسوس هستند مثل آنها. اگر جاسوس نباشند که بسیاری از مردم دیگر هم هستند که انحراف عقیدتی دارند کمونیست هستند.

محاکم ما بعلت کمونیست بودن آنها و انحراف عقیده داشتن آنها را نگرفته و حبس کند حزب توده هم مادامی که توطئه نکرده بود مادام که اشتغال به توطئه‌اش زیاد نشده بود البته قطع [تحت] نظر بودند آنها. اینها چه می‌کنند سابقه داشتند مادامی که نزدیک شده بود توطئه‌شان بخیال خودشان بخیال فاسد خودشان که به ثمر برسد آنوقت پاسدارهای عزیز ما آنها را گرفتند و ان‌شاءالله بموقع خودش به جزای خودشان میرسند. مسئله اینست که طرفدار اینها شما آقای ریگان هستید و طرفدار آنها آقای قرض کن شوروی هست و این دلیل این است که اینها یک وضع خاصی دارند که اینها نفع بآنها میرسانند و آنها نفع باینها. نفع رساندن اینها غیر از این می‌تواند باشد که اخبار ما را به آنها میدهند جاسوسی کنند بین ملت ایران و دولت ایران و آنها.

این گرفتاریهائی است که کشور ما امروز دارد با این ابرقدرتها و با این منحرفین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]