[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کيهان

[تاریخ:] آبان ماه ۱۳۶۰

[شماره:] ۱۱۴۲۲

 

اطلاعيه بنياد شهيد در مورد اقدامات پزشکی و خدمات درمانی بيمارستان شهيد مصطفی خمينی

روابط عمومی بنياد شهيد طی اطلاعيهای گزارشی از آمار و اقدامات امور پزشکی اين بنياد را انتشار داد.

در قسمتی از اين اطلاعيه آمده است: بيمارستان ميثاقيه که از بيمارستانهای درجه يک کشور بود و در ظاهر بخش درمانی خصوصی و در باطن مرکز رشد و توليد جوجههای صهيونيسم و امپرياليسم و تبليغات فرقه ضاله بهائيت بود بعد از پيروزی انقلاب مصادره شد و در اختيار بنياد مستضعفان قرار گرفته بود و تعدادی از پزشکان متعهد خارج از کشور نيز جذب آن بيمارستان شدند و هر چند برای خدمت به مجروحين و محرومين کشور بايران آمده بودند آنچنان که بايد و شايد نمیتوانستند بدين امر مبادرت ورزند.

 در تيرماه سال ۱۳۵۹ طی حکمی که دادگاه انقلاب صادر نمود اين بيمارستان و کليه مؤسسات وابسته به آن و اموال و املاک صاحبان آن کلاً به بنياد شهيد واگذار شد...

... در بيمارستان شهيد مصطفی خمينی دفتر رياست اسبق آن که مرکز تجمع طاغوتيان و نوکران صهيونيست بوده به مسجد و دفتر انجمن اسلامی تبديل شده است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]