[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] پنجشنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۵۹ - یازدهم رمضان ۱۴۰۰

[شماره:] ۱۱۰۵۳

 

۹۷ نفر در وزارت نفت پاکسازی شدند

از سوی کمیسیون پاکسازی و سالم سازی وزارت نفت پس از رسیدگی به پرونده تعدادی از وابستگان رژیم سابق در وزارت نفت ۷۶ نفر دیگر به اتهام همکاری با ساواک منحله و ۲۱ نفر به اتهامات ضد انقلابی بودن و کم کاری از کار برکنار شدند.

۸ نفر در دخانیات مشمول پاکسازی شدند

از سوی هیات تصفیه و پاکسازی شرکت دخانیات ایران ۸ نفر دیگر از دومین سری افرادی که پروندهشان مورد رسیدگی و مشمول پاکسازی قرار گرفت و از کار برکنار شدند، از این ۸ تن، ۶ تن به اسامی دانیان قهرمانیان، عباس اخوان صادقی (عباس نوزاد صدیق، محمدکریم فهیم، رشید غفاری، غلامحسین فرجاد باستانی به اتهام همکاری با ساواک منحله مشمول پاکسازی شدند.

و دو تن دیگر به نامهای خانم فلورا میرفخرائی به علت غیبتهای مکرر و مرخصی پی در پی زائد بر احتیاج شناخته شد ونیز خانم ویکتوره گلشن به علت غیرقانونی بودن استخدام به انفصال دائم از خدمات دولتی بازخرید شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]