[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خواندنیها

[تاریخ:] ۶ تیرماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۸۰

 

تلاش بهائیان دنیا برای رفع ممنوعیت فرقه بهائی در ایران

پس از محدودیت هائی که اخیراً در ایران نسبت به فعالیت‌های فرقه بهائی بعمل آمد بدستور پیشوای بهائیان جهان از تمام دنیا بهائیها طی تلگرافات و نامه‌هائی بعمل دولت ایران در باره ممنوعیت این فرقه اعتراض کرده‌اند. بهائیها که جمع تعداد آنها در دنیا به سه میلیون نفر میرسد دست باقدامات دیگری هم برای رفع محدودیت فعالیت فرقه بهائی در ایران زده‌اند، ولی بعید بنظر میرسد اقدامات آنها بنتیجه‌ای برسد.

(کریست اوندولت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]