[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خراسان

[تاریخ:] ۸ مرداد ۱۳۳۵

[شماره:] ۲۰۴۵

 

شکایت بسازمان ملل متحد

اخیرا شایع شده است که نماینده یک فرقه غیررسمی که در ابرار فرقه آنها برسمیت شناخته نشده به هامر شولد دبیر کل سازمان ملل متحد مراجعه و شکایت کرده است که در ایران اقلیتها در فشار شدیدی بسر میبرند و گویا هامر شولد نامه‌ای بدولت ایران نوشته و تقاضا کرده است که از سختگیری خود درباره اقلیتها بکاهند.

بعضی معتقدند که باین ترتیب از نظر خارجی محظوراتی برای دولتی فراهم شده است والا سخت‌گیری بیشتری درباره فرقه مذکور بعمل می‌آید و جلو فعالیتهای ایشان گرفته میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]