[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خراسان مشهد

[تاریخ:] ۵ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۰۶۶

 

شکایت بهائیان بسازمان ملل

بطوری که روزنامه منچستر گاردین مینویسد بهائیان ایران در سویس بکمسیون‌های سازمان ملل شکایتی کرده و از اینکه دولت ایران اماکن اشغالی آنها را پس نداده است تقاضای کمک کرده‌اند.

یکی از سخنگویان دولت بخبرنگار ما گفت اگر بهائیان مجددا شروع بتحریکات نمایند تصمیم شدیدی درباره آنها اتخاذ میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]