[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کارزار

[تاریخ:] ۴ مهر ۱۳۳۴

[شماره:] ۴۰۰

 

توسل بهائیان در ایران

اخیراً عده‌ای از سران بهائیان ایران بوسیله ایادی خود در کشورهای اروپا و آمریکا از مجرای سیاسی کشورهای مزبور اقدام مینمایند که دولت ایران مذهب آنها را برسمیت بشناسد و با فشارهائی که تاکنون وارد آمده دولت ایران این تقاضا را نپذیرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]