[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کارزار

[تاریخ:] ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۸۳

 

تصفیه وزارت خانهها از فرقه بهائیان

شایع است دولت در نظر دارد ادارات و دستگاههای دولتی را از وجود بهائیان تصفیه سازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]