[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۷۸ - ۲۶ محرم ۱۴۲۰ - ۱۳ مه ۱۹۹۹

[شماره:] ۵۷۶۸

 

جهت اطّلاع

رئیس جمهور آمریکا یک بهائی را به عنوان عضو کمیسیون بینالمللی مذهبی منصوب کرد. فیروز کاظمزاده که دبیر امور خارجی محفل بهائیان آمریکا و سخنگوی اصلی بهائیان مقیم آمریکاست روز دوشنبه به این سمت منصوب شده است. کمیسیون بینالمللی مذهبی، ابزاری است که دولت آمریکا از طریق آن بر هر کشوری که مایل باشد به بهانه تبعیضهای مذهبی فشار وارد میآورد. فيروز کاظمزاده تا کنون بارها با حضور در کنگره آمریکا گزارشهای مغرضانهای علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و در جهت حمایت از بهائیان ارائه کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]