[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] بامداد

[تاریخ:] ۱۸ آذر ۱۳۵۸

 

به اتهام ایجاد اغتشاش و کشتار مردم:

۴ نفر در شیراز تیرباران شدند

در اجرای احکام صادره از جانب دادگاه انقلاب اسلامی شیراز طی دو روز گذشته جمعی از محکومان دادسرای انقلاب تیرباران شدند اسامی معدومین به این شرح است ...

سرهنگ عظمتالله فرهندژ [فهندژ] یکی از عوامل کشتار شهرک سعدی که ساعت بیست و دو و سی دقیقه پریشب در برابر جوخه اعدام قرار گرفت...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]