[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آژنگ

[تاریخ:] ۲۷ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۹

 

شکایت بسازمان ملل

چون ایران از کشورهای عضو سازمان ملل است بهائی‌ها بسازمان ملل شکایت کرده‌اند و گویا از طرف سازمان ملل از وزارت امور خارجه ایران در اینمورد توضیحاتی خواسته‌اند که اولیای وزارت امور خارجه پاسخ آنرا بمراجعت آقای انتظام وزیر امور خارجه واگذار کرده‌اند اینک که ایشان مراجعت کرده‌اند احتمال میرود که جواب مقتضی داده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]