[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] آیندگان

[تاریخ:] پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۵۸

[شماره:] ۳۳۶۴

[صفحه:] ۸

 

باید با قدرت قلم و حس مسئولیت به میدان آمد

نوشته: رسول مهربان

این روزها هر کس به دولت موقت جمهوری اسلامی ایران اعتراض نماید و از شیوه زمامدار شورای انقلاب نامرئی و مدیریت مستبدانه صدا و سیمای آن جدی انتقاد کند و صمیمانه پافشاری در نشان دادن راه از چاه نماید و با صراحت و صداقتی که در مکتبهای انقلاب و مردمی آموخته است هشدار و اعلام خطر کند بجای تشکر و امتنان مارک بیدین کافر، منافق، ساواکی، ضدانقلاب، فرصتطلب، تجزیهطلب بجان و نامش مینشیند ...

... اینگونه احکام و فتاوی سیاسی که به لایه و پوشش مذهبی و قدس الهی آراسته شده است بقدری در حکومتهای بظاهر اسلامی خلفای اموی و عباسی و حکومتهای محلی سلاجقه و آل زیار و آل غزنوی صادر شده است که شمارش آن در حد این مقاله نیست فقط به ۲ نمونه از فتاوی ضد مردمی در نهضت مشروطه اشاره میکنم تا معلوم گردد چگونه مشروطهطلبان و آزادیخواهان حق طلب را تکفیر کرده‌اند – سید ابوالقاسم امام جمعه تهران داماد ناصرالدینشاه جلاد با فریاد ای بابی ملعون بشاه اسلام توهین میکنی؟ سید جمالالدین واعظ روحانی مبارز و شیفته آزادی را از منبر بزیر کشید و اگر نبودند فدائیان و مجاهدان جان بکف مشروطه سید جمال بنام بابی قطعه قطعه میشد این گونه تکفیر و عناد دینی به آنجا کشید که آخوند سید علی سیستانی مجتهد مقیم حوزه علمیه مشهد فتوا داد (المشروطه کفر و المشروطه طلب کافر ماله مباح و دله هدر) یعنی مشروطه کفر است و مشروطه طلب کافر است مالش حلال و خونش بیارزش و ریختنی است.

صریحا میگویم مبنای این خشونتهای بظاهر مذهبی و هیجانهای عقیدتی جهل و بیاطلاعی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]