[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[شماره:] ۷۰۶۳

 

۴۰ سال قبل در همين روز

اطلاعات سردنيس راس مستشرق معروف انگليسی

... در اواسط قرن نوزدهم شخصی در ايران پيدا شد که ادعای نبوت کرد و خود را باب خواند مشاراليه ادعا کرد که مابين مؤمنین و امام غايب واسطه برقراری و رابطی است و بنام او شروع به تبليغات دينی کرد، پيروانی بهم زد که به بابيه موسوم شدند و در سال ۱۸۵۰ هنگاميکه هنوز بيست و نهمين مرحله زندگی را می‌گذرانيد در اثر خصومت علماء مقتول گرديد و در سال ۱۸۵۲ سوءقصدی نسبت بسلطان وقت ناصرالدين شاه بوقوع پيوست که جماعت بابيه عاملين آن محسوب گرديدند و باينجهت عده زيادی از آنها بدست جلادان بقتل رسيدند که خانم قرةالعين يکی از مشهورترين آنها است که محکوم بمرگ شد و هنگامی که بقتلگاه می‌رفت بعضی اشعار نغز بالبداهه سرود و در سال ۱۸۶۴ تمام کسانی که علنا اعتراف به بابی بودن می‌کردند از ايران تبعيد شده و در عکا و سوريه سکونت اختيار کردند، در همين مواقع يکی از شاگردان باب موسوم به بهاءالله مدعی شد که امام غائب او است و باب مبشر او بوده و اساس طريقت جديد خود را طرح ریزی کرد و پيروانی پيدا کرد که بعدها موسوم به بهائی گرديدند و امروزه نوه اين شخص در حيفا رياست اين طايفه را عهده‌دار است.

(نقل از اطلاعات ۱۱ بهمن ماه ۱۳۰۹)

 

[عکس:] طاهره قرةالعين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]