[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] سه‌شنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۶۰ – ۱۱ صفر ۱۴۰۲

[شماره:] ۱۶۵۹۶

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شورای عالی محترم قضائی

دادستان [ناخوانا] انقلاب اسلامی

اخیراً گزارشهائی میرسد که افراد غیر مسئول و احتمالاً از گروههای منحرف گاهی مقامات مسئول بر خلاف مقررات اسلامی و قانونی متعرض اموال و املاک محترم مردم میشوند و بطور سر خود تقسیم املاک و مصادرۀ اموال اشخاص میپردازند و گاهی بمنازل اشخاص بدون مجوز شرعی و قانونی وارد و آنان را جلب مینمایند و اگر شخص مورد نظر نباشد بستگان و زن و فرزند او را جلب میکنند و گاهی ببهانه‌هائی هتک آبرو و حیثیت اشخاص را مینمایند و با این اعمال غیر شرعی هتک جمهوری اسلامی و مقامات قضائی را میکنند مقرر فرمائید سازمان بازرسی کل کشور با سرعت عمل رسیدگی کرده بمقامات قضائی گزارش دهند و اشخاص یا گروههائی که مرتکب این نحو اعمال غیرشرعی و قانونی میشوند احضار و پس از اثبات جرم بمجازات برسانند و لازم است اینجانب را از مسائل مذکور مطلع نمائید.

روح‌اله الموسوی الخمینی

۱۶ آذر [ناخوانا]

 

عین دستخط امام امت که به شورای عالی قضایی و دادستان کل انقلاب اسلامی ابلاغ شده است.

 

[یادداشت در حاشیه صفحه به همان خط نامه]

و اگر شکایاتی بدادستانها رسید با سرعت رسیدگی نمائید.

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]