[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] آسیا

[تاریخ:] ۲۵ خرداد ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۱۹

 

نظریاتی چند در باره مبارزه با بهائیان

قبل از آنکه بحث خود را که در شماره گذشته مقدمه شروع کردیم دنبال کنیم لازم میدانم نظریات خود را درباره ادامه مبارزه با بهائیان نیز اظهار نمائیم و سپس وارد بحث خود شویم.

بنظر نگارنده که با افراد این فرقه و افکار و نظریاتشان آشنائی دارم رویهئی که در مبارزه با این گروه متعصب منضبط که تحت نظارت منظم و مستمر يك تشكيلات تودار حزبی اداره می شود، آغاز گردیده چندان منتج به نتیجه و مثمر ثمر نیست و با اشغال و خراب کردن حظيرةالقدس و اخراج آنان از ادارات ویران ساختن بنای عقیده اینان میسر نمیباشد چون بفرض هم که اینگروه در ایران قلع و قمع و منكوب شوند در سایر نقاط جهان و کم بیش (نه آنچنان که وانمود میکنند) افرادی مؤمن بخود دارند و در مدت يكصد سال تاسیس که این اساس، در اثر تبلیغات مداوم و مستمر و منظم توانستهاند عدهئی را بخود جلب کنند و آنان در کشور‌های خود هرچند کم هستند باز در تبلیغ و ابراز عقیده خود آزادی عمل دارند و آني از نشر اکاذیب و وارونه جلوهگر ساختن مبارزه دولت و ملت ایران را علیه خود فروگذار نمیکنند و لذا شکل مبارزه هیجانانگیز ولی ناپختهایکه علیه این فرقه شروع شد جز افزایش تعصب در اینان و ایجاد مظلومیت برای امر بهائیت، که تنها حربه پیشرفت آنانست، نتیجه دیگری بدست نیامده است و ازاینرو عقیده بنده بر اینست اکنون که جریان امر باینجا یعنی اشغال و تخریب حظيرةالقدس رسیده است باید جدا با عقیده و اصول معتقدات بهائیت مبارزه کرد و بطلان مبانی تبلیغات و عقاید این فرقه گمراه و منحرف از راه خدا را بجهانیان آشکار ساخت و بنظر بنده بایستی:

۱- ساختمان حظيرةالقدس (پس از خرابی گنبد) در اختیار محافل روحانیت قرار داده شود که آنرا بصورت يك دارالتبلیغ دین مورد استفاده قرار داده با تشکیل کتابخانه و قرائتخانه مجهز و انعقاد مجالس سخنرانی و مناظرات مذهبی مردم و سایر علاقمندان و عناصر گمراه و منحرف را اعم از تودهئی و بھائی به بطلان معتقدات و ناراستی راهی که در پیش دارند ومعارف اسلامی آشنا سازند

۲- با جلوگیری از فعالیتهای تبلیغاتی بهائیان بایستی بآنان آزادی عمل برای تحقیق و تحری واقعی حقیقت داده شود که در ظرف مدت معین (مثلا ششماه یا سه ماه) در جلسات مناظرات مخصوصی که باید تحت نظر مقامات روحانی تشکیل یابد اصول معتقدات خود را مورد حلاجی و بحث قرار دهند و با این ترتیب بطور مسلم اکثریت بهائیان از این عقیده باطل تبری خواهند جست بیآنکه اقدام دولت ایران در خارج سوء تعبیر و معکوس جلوه داده شود.

۳- يك هيئت رسمی مرکب از نمایندگان دولت و مقامات روحانی و مطبوعاتی رسما به اروپا و امریکا اعزام شوند تا با ایراد سخنرانیهای منطقی و تشکیل جلسات مصاحبه مطبوعاتی حقیقت این ادعای باطل را بسمع جهانیان برسانند و بهائیان آن و کشورها را که از مبادی این امر بیخبرند بحقایق آشنا سازند و و حتی این هیئت رسما بوسیله مقامات سازمان ملل متحد آمادگی خود را برای مناظره رسمی عمومی (در حضور نمایندگان مطبوعات و سازمان ملل و مقامات روحانی یهود و نصاری) با پیشوای کنونی بهائیت یعنی شوقی افندی اعلام دارد تا دنیا بداند که مبارزه ملت و دولت ایران با بهائیت واقعا مبارزه با فرقه اخلالگر فتنهانگیز باطل است نا با یک اقلیت مذهبی.

بنظر نگارنده چنانچه مبارزه کنونی بشکلی که فوقا معروض گردید دنبال نشود مسلما نتایج سوء و عواقب بدتری در بر خواهد داشت و نه تنها تاثیری در ریشه کن ساختن آنان نخواهد داشت بلکه برحرارت و تعصب و فعالیت آنان خواهد افزود و هر گاه که تغییری در اوضاع و مقتضیات کنونی داده شود اقدامات خود را تجدید خواهند کرد.

ما آنچه را که لازمه خیر خواهی از نظر دین و وطن خود بود گفتیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]