[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آرام

[تاریخ:] ۳۱ اردیبهشت [۱۳۳۴]

[شماره:] ۳۵۱

 

اخبار از رودسر

ریاست شهربانی رودسر - عیناً بخشدار محترم ژاندارمری شهربانی لنگرود بطوریکه در تهران گزارش بما رسیده است میگویند يكعده بهائی در رودسر و حومه و لنگرود سکونت داشته مخفیانه مشغول تحريكات بودهاند اسامیشانرا شرح دادند ما چند نفریشان را معرفی میکنیم و پس از رسیدگی نتیجه را بما اعلام فرمائید که پیش از این حاضر نشوند يکعده از اخلالگران و ماجراجویان برای مقاصد شوم خود مزاحم مردم شده شرافت و آبروی مردان شریف را بیجهت برده باشند.

۱- دکتر لرزجانی مدیر داروخانه رودسر و سلمان لرزجانی دارو فروش و حمیدی کارمند دارائی و احمدنیا کمالالدین

کارمند املاك و دکتر ورجاوندی جراح بهداری و بیمارستان رودسر ريحانی داروساز رئیس بانک ملی لنگرود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]