[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آرام

[تاریخ:] ۲۵ تیر ۱۳۳۷

[شماره:] ۶۹

 

احضار مدیرعامل برق شیراز

بقرار خبری که از شیراز رسیده است از طرف آقای زرافشان بازپرس دیوان کیفر که مخصوص رسیدگی بکارهای خلاف و سوء استفادههائیکه در زمان معاونت آقای سرهنگ شرفه صورت گرفته است بشیراز اعزام گردیده است بعلت اعلام جرمهائیکه از جانب اشخاص بدادگستری فارس رسیده بود آقای مهندس حبیب الله خمسی فرزند آقای باقراف که خود را از سران فرقه بهائی معرفی میکند احضار شده است آقای مهندس خمسی از جمله کسانی است که در زمان جنگ با برادران دهقان و آرین و حاج محمد حسن بهبهانی همدست بود و در سوء استفادههائیکه گفته میشود در کارخانجات فارس صورت گرفته است شرکت داشته مهندس خمسی داماد آقایان دهقان است بهمین جهت با بودن صدها جوان تحصیل‌کرده مهندس و دکتر بیکار سالهاست که ایشان برخلاف حق و انصاف از دست رنج کارگران مفلوک شیرازی و بیوه‌زنان حقوقهای کلانی میگیرد بجای کارهای مثبت که برای مردم منشاء اثر باشد صبح و عصر در زمینهای ورزش مشغول بازیهای گوناگون است و بهمان بیوه‌زنان و کارگران که حقوق وی از محل دست رنج تأمین میشود با دیده حقارت نگاه میکند ما اکنون خوشحال و مسروریم که جوان پاک‌نهاد و روشندلی بدون اینکه تحت نفوذ کسی قرار گیرد این مهندس والی بال باز را تحت تعقیب قرار داده است آنچه شنیده شده درباره اعلام جرمهای تقدیمی مدارک کافی ارائه شده است با این ترتیب احتمال داده میشود که تا خاتمه تحقیقات آقای مهندس خمسی در بازداشت بازپرس دیوانکیفر باقی بماند بطوری که خبرنگار شهری ما کسب اطلاع کرده است آقای رئیس انجمن شهر تلگرافی در این باره مخابره کرده و ما از متن تلگراف مزبور هیچگونه اطلاعی نداریم آنچه که مسلم است آقای علیمحمد دهقان و آرین در تهران مشغول دوندگی میباشند تا شاید بتوانند وسائلی برانگیزند که از توقف [توقیف] آقای مهندس خمسی مدیرعامل برق شیراز جلوگیری نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]