[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آرام

[تاریخ:] ۲۰ تیر ۱۳۳۵

[شماره:] ۶۸

 

۲۲ نفر از متهمین بقتل بهائی‌های یزد بحبس محکوم گردیدند

یک ژاندارم و یک زن که جزو متهمین بودند تبرئه شدند

پرونده قتل بهائی‌های یزد برای رسیدگی بدیوان کشور فرستاده شد

رای شعبه اول دادگاه عالی جنائی درباره ۴۴ نفر متهمین بقتل هفت نفر بهائی با حضور عده‌ای تماشاچی و متهمین صادر گردید و در نتیجه ۲۳ نفر از متهمین بعلت فقد دلیل تبرئه شدند و دو نفر از متهمین که یکی زن و دیگری ژاندارم بود جزو تبرئه‌شدگان میباشند

۲۱ نفر از متهمین بمحکومیت‌هائی از هفت ماه حبس تادیبی تا چهار سال حبس با اعمال شاقه و سه نفر دیگر که کمتر از هیجده سال داشتند بیک سال حبس تادیبی محکوم گردیدند محکومین از رای صادره تقاضای فرجام کردند و پرونده برای رسیدگی فرجامی بدیوان کشور فرستاده شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]