[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اراده آذربایجان

[تاریخ:] ۲۹ تیر ۱۳۳۷

[شماره:] ۲۶۴

 

«رسیدگی بشکایات»

مقام منیع نخست‌وزیری – رونوشت جناب آقای دکتر دادفر عطف بمرقومه شماره ۶۰۷۹ مورخ ۱۴ تیر ۱۳۳۷ و تلگرام پیوست بآن بعرض میرساند که شرکت مدتیست فروشنده شاهین‌دژ را دقیقاً تحت مراقبت قرار داده و یقین حاصل نموده است که مشارالیه گران‌فروشی نکرده شکایات واصله بعلت مسلک فروشنده است که گرچه نباید در کار او تأثیری داشته باشد دستور داده شد کلیه کارکنان بفروشندگی را تعویض و بجای آنان از کارگران مسلمان محلی انتخاب نمایند.

با این تغییراتی که در ظرف دو هفته آینده صورت خواهد گرفت امید میرود که موجب شکایات و عدم رضایت اهالی مرتفع گردد.

از طرف شرکت ملی نفت ایران اداره فروش کل داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]