[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دهم

شمارۀ: ۷۴۶۵

تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۲۵

پیوست: رونوشت

مستقیم

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

تعقیب تلگراف مورّخ ۲ شهریور ۱۳۲۵ نصرالله آزادگان که از اردستان به آن مقام محترم مخابره نموده است، معروض می‌دارد که به محض وصول تلگراف، دستورات لازم به هنگ نگهبانی اصفهان و بخشداری اردستان صادر گردید. اینک رونوشت گزارش شمارۀ ۱۰۱۴۸ هنگ نام‌بردهجهت استحضار خاطر مبارک تقدیم می‌شود.

استاندار استان دهم، نادر آراسته، [امضاء: نادر آراسته]

 

[حاشیهٴ ۱:] بایگانی.

[حاشیهٴ ۲:] شمارۀ ۲۱۳۳ – ١مهر ۱۳۲۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]