[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت داخله

ادارۀ: انتظامات

دائره: -----

 

بتاریخ: ۲۶ مهرماه ۱۳۱۶

نمره: - ۱۰۰۱۶ - ۴۳۰۸۱

ضمیمه: -----

 

ریاست وزراء

عطفاً بامریّه شماره ۹۹۲۹ - ۱۳ مهرماه ۱۳۱۶ موضوع شکایت عدّۀ از تبریز باینکه اقدامات محسنی موجب تبعید آنها شده است معروض میدارد متشکّیان طبق تحقیقاتی که بوسیله کمسیون مخصوص بعمل آمده چند نفر از رعایای قریه سیسان هستند که در سال گذشته با اصغر محسنی مالک قریه بنای مخالفت و تحریک رعایای دیگر را بعدم اطاعت گذاشته و در نتیجه رسیدگیهائی که با تشکیل کمسیون راجع باشخاص ناراحت بعمل آمده است دوری آنها از قریه سیسان ضرورت یافت و بر طبق تقاضای ایالت دستور اجرای نظریّه کمسیون داده شد.

و چون اخیراً مسموع شد که اساس انتقال آنها موضوع بهائی بودن است بایالت دستور مجدّد فرستاده شد که شخصاً باظهارات آنها رسیدگی کنند و پس از حصول نتیجه مراتب بعرض میرسد.

وزیر داخله [امضاء]

 

[یادداشت زیر نامه ۱:] نظر والی استعلام شود.

۲۸ مهرماه ۱۳۱۶

 

[یادداشت زیر نامه ۲:]  سابقه ضمیمه شود -  ۲۶ مهرماه ۱۳۱۶

[مهر: ورود بکابینه ریاست وزراء]  - بتاریخ ۲۷ مهرماه ۱۳۱۶ -  نمره: ۱۰۹۹۷

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]