[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی -----

شماره خصوصی ۴ / ۱۷۹۸

جزوهدان -----

پرونده -----

[آرم]

دفتر نخستوزیر

نوع پیشنویس -----

موضوع پیشنویس ----

پیوست -----

پاکنویس کننده -----

تاریخ نوشتن----- ماه ------ تاریخ پاکنوس ----- ماه ----- تاریخ ثبت ----- ماه ------

محرمانه

 

بانک صنعتی و معدنی ایران بطوریکه وزارت کشاورزی اطلاع دادهاند رونوشت نامه شماره ۴ - ۱۶۹۷ – ۸ شهریور ۱۳۲۶ نخستوزیری را در موضوع فعالیت بهائیها در کارخانۀ قزح [قند] کرج بآن بانک ارسال داشتهاند دستور فرمائید نتیجه رسیدگی و تصمیمی را که در مورد کارمندان منظور اتخاذ گردیده است برای استحضار نخستوزیری اعلام دارند – رئیس کلّ دفتر نخستوزیر

[ناخوانا]

[امضا]

۱۵ شهریور ۱۳۲۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]