[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

[آرم]

قوه قضائیه

دادستانی کل کشور

 

تاریخ: ---۱۳۷

شماره: -----

پیوست: -----

 

ریاست کل محترم دادگاههای انقلاب اسلامی تهران

سلام علیکم:

عین تلگرام آقای حسین اعظمی تقدیمی به محضر حضرت آیت ا... مقتدائی مقام معظم دادستان کل کشور جهت ملاحظه به پیوست ایفاد می‌شود/ پ

 

میمنت چوبک

دادیار دیوانعالی کشور و سرپرست اداره امور قضائی

دادستان کل

[آمضاء] ۱۶ اسفند ۱۳۷۸

 

ردیف: [ناخوانا] 

رسید تلگرام

شماره ارسال: [ناخوانا]

 

ریاست محترم کمیسیون حقوق بشر اسلامی انتهای خیابان آفریقا ساختمان دوما

 

تاریخ:۶ دیماه ۱۳۷۸

امضاء گیرنده: [اعظمی امضاء]

ساعت وصول :

نام امضاء موزع: [امضاء]

-------------------------

مبداء: شهری

ردیف: ۷۷۰

رسید تلگرام

شماره ارسال: ۱۲۵۳

 

مقام محترم ریاست جمهوری [امضاء]

 

تاریخ:۶ دیماه ۱۳۷۸

امضاء گیرنده:

ساعت وصول:

نام و امضاء موزع: [امضاء]

-------------------------------------------

مبداء: شهری

ردیف: ۷۷۱

رسید تلگرام:

شماره ارسال: ۱۲۵۵

 

آیت ا... سید محمود هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضائیه [ناخوانا] دادگستری [امضاء] ۷ دیماه ۱۳۷۸

 

تاریخ: ۶ دیماه ۱۳۷۸

امضاء گیرنده:

ساعت وصول:

نام و امضاء موزع: [امضاء]

------------------------------------

مبداء: شهری

ردیف: ۷۶۸

رسید تلگرام

شماره ارسال: ۱۲۴۹

 

آیت ا... مرتضی مقتدائی دادستان محترم کل کشور [مُهر] ۷ دیماه ۱۳۷۸

 

تاریخ: ۶ دیماه ۱۳۷۸

امضاء گیرنده:

ساعت وصول:

نام و امضاء موزع: [امضاء]

--------------------------------------------------------

مبداء: شهری

ردیف: ۸۴۱۷

رسید تلگرام

شماره ارسال: ۱۰۶۸

 

ریاست بازرسی کل کشور خ پاستور [امضاء] ۲۷ بهمن ۱۳۷۸

 

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۷۸

امضاء گیرنده:

ساعت وصول:

نام و امضاء موزع: [امضاء]

---------------------------------------

مبداء: شهری

ردیف: ۸۶۱۷

رسید تلگرام

شماره ارسال: ۱۰۶۸۴

 

آیت ا... شاهرودی ریاست قوه قضائیه خ پاستور [امضاء] ۲۶ بهمن ۱۳۷۸

 

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۷۸

امضاء گیرنده:

ساعت وصول:

نام و امضاء موزع: [امضاء]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]